Radyoterapi

Program Hakkında

Radyoterapi, kanserli hastalar için tedavi sağlayan profesyonel bir ekip ile yakından çalışırken, ileri teknoloji aygıtları ile çalışmak için de bir fırsat sunan iki yıllık bir meslek programıdır.

Amaç

Radyoterapi Programın amacı, radyasyon tedavisi süresince radyasyon onkolokarına yardım eden ve  radyoterapi donanım ve makine kontrol etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli radyoterapi teknikerleri yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri Özeti

Fizik, Matematik, Kimya, Biyoloji, Anatomi, Fizyoloji ve Radyoterapi Alanı ile ilgili  kuramsal bilgilere sahiptir. İş, görev ve yetki sorumluluklarıyla mesleki etik ilkelerini uygular. Radyoterapi alanındaki gerekli tüm görevlerini doğru ve tam olarak gerçekleştirebilecek yeterliktedir.

Eğitim Dili

Türkçe

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler,Radyoterapi alanında “önlisans derecesi” (Associate of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kayıt Kabul Şartları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.

Mezunların İstihdam Alanı

Özel ya da devlet hastanelerinde radyoterapi,  radyoloji ve nükleer tıp bölümlerinde teşhis, tedavi ve planlama ünitelerinde tekniker olarak görev yaparlar.  Yoğun bilgisayar eğitim ve bilgisayarlı aletleri kullanma olanağı nedeniyle özel sektörde bu alanda iş bulmaları mümkün olmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Ankara Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, AÜ’de verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav ve final sınavı yapılır. Bunların dışında tarih belirtilmeden küçük sınavlar (quiz) yapılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

Puanlar  Notlar  Katsayılar

90-100  AA   4,00
85-89   B1   3,50
80-84   B2   3,25
75-79   B3   3,00
70-74   C1   2,75
65-69   C2   2,50
60-64   C3   2,00
50-59   F1   1,50
49 ve aşağısı F2    0,00

Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1) ve (F2) aldıkları dersle başarısız sayılır.

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır.

Radyoterapi Ders İçerikleri

2017 – 2018 Radyoterapi Ders Kataloğu